വിടുതലിന്റെ ദൈവം – ബ്രദർ റ്റിബി ജോസഫ് [ENG & MAL]

This sermon was preached on 9 January 2022.