പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ… – പാസ്റ്റർ ഹന്നാ ജോൺ [ENG & MAL]

This sermon was preached on 6 February 2022.