പരിശുദ്ധാത്മാവിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുക – ബ്രദർ റ്റിബി ജോസഫ് [ENG & MAL]

This sermon was preached on 27 February 2022.