ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ – ഡോ. കവിത സിറിയക്ക് [ENG & MAL]

This sermon was preached on 6 March 2022.