ദൈവപ്രീതിയിൽ വളരുക: ഭാഗം – 1 – പാസ്റ്റർ ജിജോ പുന്നൂസ് [MAL]

This sermon was preached on 23 January 2022.