ഉണർവ്വിനായി തയ്യാറെടുക്കുക – ഡോ. കവിത സിറിയക്ക് [ENG & MAL]

This sermon was preached on 16 January 2022.