അടുത്ത തലമുറയെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാം – പാസ്റ്റർ കവിത സിറിയക്ക് [ENG & MAL]

This sermon was preached on 8 May 2022.